top of page

Proiect pentru calitatea invatamantului buzoian “Profesorul face diferenta”

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020

Axa prioritară 6: Educatie si competente

Apelul pentru proiecte POCU/73/6/6 Imbunatatirea competenetlor personalului didactic din invatamantul preuniversitar in vederea promovarii unor servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor si a unei scoli incluzive

Titlul proiectului: ”Profesorul face diferenta”

Contract: POCU/73/6/6/106732

Comunicat de presă

10.12.2018

Proiect pentru calitatea invatamantului buzoian

Profesorul face diferenta”


Asociația “Excelență în Educație și Formare Continuă” in parteneriat cu Inspectoratul Scolar judetean Buzau organizeaza in data de 17 decembrie 2018, la sediul ISJ Buzau, conferinta de lansare a proiectului “Profesorul face diferenta”, proiect cofinantat FSE-POCU 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului este acela de a imbunatati calitatea si accesul echitabil la educatie prin dezvoltarea competentelor a 90 de cadre didactice, personal de sprijin si 8 persoane din echipele manageriale din 4 unitati defavorizate din judetul Buzau (aflate in clasa de defavorizare 1 conform Analizei realizate de Ministerul Educatiei), prin participarea la programe/actiuni educationale destinate in special copiilor cu grad crescut de risc educational pentru reducerea si prevenirea parasirii timpurii a scolii.

Valoarea proiectului:1.507.973,66 lei

Valoarea finantarii FSE: 1.281.777,61 lei

Valoarea finantarii bugetul national: 125.632,69 lei;

Valoarea cofinantarii: 100.563,36

Conferința va prilejui prezentarea principalelor obiective ale proiectului, activitatile acestuia, rezultatele estimate si modalitatile de implicare a mediului extrascolar, familial, al comunitatilor locale in obtinerea de rezultate scolare bune, in special de catre elevii cu risc educational crescut.

Astfel, copii si elevii din localitatile Naieni, Rusetu, Ramnicelu si Ramnicu Sarat vor fi beneficiarii imbunatatirii nivelului de pregatire profesionala a cadreleor didactice si a managementului din aceste scoli, participand la activitatile pe care cadrele didactice din grupul tinta le vor organiza in cadrul stagiilor de practica .Vor fi incurajate si rasplatite mici proiecte si initiative educationale menite sa creasca frecventa, performantele scolare, calitatea educatiei, accesul echitabil la scoala - 450 de copii implicati, 90 de proiecte educationale, 90 de instrumente de sprijin acordate timp de doi ani, 30 de burse de performanta (cate 15 pe an, timp de doi ani), 15 premii pe o perioada de 4 semestre. Se va crea o retea de parteneri dedicata colaborarii, schimburilor de experiente pedagogice si mentorat, dar si dezvoltarii relatiilor la nivel comunitar dintre scoala-comunitate-actori relevanti care va fi responsabila cu sustenabilitatea, dupa terminarea proiectului. Pentru deplina transparenta a planurilor educationale realizate pentru elevii scolilor din proiect se va gestiona Instrumentul de gestiune a stagiilor de practica,care va putea fi folosit in continuare, pe de-o parte, continand informatii importante - planul de dezvoltare individuala ( referitoare la cei minim 450 copii (5/cadru didactic/personal de sprijin), care poate fi actualizat, monitorizat si dupa terminarea proiectului, pe de alta parte putand fi utilizat de alte cadre didactice sau pentru a stoca informatii despre alti copii. Personalul didactic, precum si personalul de conducere, de indrumare si de control din scolile tinta ale proiectului vor putea urma programe de formare acreditate: Comunicarea inter si intrascolara"; ” Tehnici de utilizare IT în curriculum Școlar"; ”Strategii didactice de instruire diferentiata. Evaluarea si dinamica performantelor scolare ale elevilor". Se vor acorda pana la 4500 euro/scoala/an pentru miniproiecte educationale,timp de 2 ani. Vor fi premiate 15 proiecte educative inovatoare in cadrul competitiei”Cel mai bun proiect educativ inovator”.

La conferinta vor participa cadre didactice inscrise in grupul tinta al proiectului, de la scolile Naeni, Rusetu, Ramnicelu si Liceul „Victor Frunza „ din Ramnicu Sarat, directorii acestor unitati scolare, de asemenea, membri ai grupului tinta al proiectului, reprezentanti ai autoritatilor din localitatile in care se implementeaza proiectul, xxparinti si reprezentanti ai ONG-urilor ce sprijina scolile, mentori, cadre didactice si reprezentanti ai mass-media.

In cadrul conferintei va fi prezentat si Instumentul de gestiune a stagiilor de practica, produs IT achizitionat in proiect pentru inregistrarea progreselor scolare obtinute de cei 450 de elevi aflati in situatii de risc educational, carora ,prin planurile si miniproiectele scolare ale dascalilor din proiect ,trebuie sa li se imbunatatteasca situatia scolara si sa se indeparteze riscul de abandon scolar.

Informații suport:

Proiectul este implementat de Asociația Excelență în Educație și Formare Continuă în parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Buzau, Județul Buzău și se desfășoară pe o perioadă de 26 luni.

Proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific al AP 6/PI 10(i)/ OS 6.6 si apelului de proiecte nr. 5 prin furnizarea unor programe de formare adaptate nevoilor identificate în etapa de analiză atat pentru cadrele didactice si personalul de sprijin, cat si pentru echipele manageriale in vederea dezvoltarii capacitatii institutionale, dezvoltării competențelor profesionale și reducerea și prevenirea părăsirii timpurii a școlii. Personalul didactic din învățământul preuniversitar și personalul de sprijin din școli (inclusiv mediatori școlari) vor beneficia de programe de formare continuă și de dezvoltare a competențelor didactice și profesionale, pentru care se acordă credite profesionale transferabile, de actiuni de implicare in si de sustinere a activitatii prin intermediul retelelor de parteneri/mentori, schimburi de bune practici, stagii practice in scolile tinta, sprijin pentru dezvoltarea proiectelor educationale in scoli, stimulente si premii.

La finalul programelor de formare grupul țintă va fi capabil să foloseasca metode inovative, interactive, atractive in procesul de predare, dar si sa realizeze fise de evaluare si dezvoltare personala a elevilor, care sa-i ajute la imbunatatirea performantelor scolare prin actiuni specifice.

În procesul educativ vor fi implicați atât părinții cât și comunitatea, facilitându-se dialogul școală-familie-comunitate și vor fi promovate exemplele de bună practică și implicarea activă a acestora.

Proiectul va genera astfel un efect pozitiv pe termen lung prin dezvoltarea capacitatii institutionale a scolilor tinta, dezvoltarea competențelor profesionale a cadrelor didactice și managerilor școlar prin programele de formare ce vor fi dezvoltate, furnizate si multiplicate, imbunatatirea calitatii proceselor de predare si invatare, adaptate la nevoile specifice ale copiilor aflati in situatii de risc educational, cresterea implicarii comunitatii in procesul educational, toate acestea contribuind la reducerea abandonului scolar timpuriu.

Proiectul contribuie la dezvoltarea unei culturi pro-active, nediscriminatorii, ecologice si autosustenabile, a participării şi a responsabilităţii în rândul participantilor, instrumentele folosite, programele de formare dezvoltate, workshp-urile organizate, inițiativele și acțiunile întreprinse pe parcursul proiectului si parteneriatele create jucand rol de multiplicatori ai exemplelor de bune practici. Realizarea obiectivului general al proiectului va duce ,in mod direct la reducerea abandonului scolar si la imbunatatirea calitatii actului educational,indicatori masurabili prin promovabilitate marita atat a exemenlor natinbale cat si a performantelor scolare curente ,de la clasa.

Proiectul propus contribuie la realizarea tuturor ob. AP6, OS6.6 si PI10.i prin implementarea unor interventii sustenabile adaptate la nivel local, in baza nevoilor grupurilor sprijinite, (identificate prin analiza), care sa conduca in final la reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul prescolar, primar si secundar de calitate. Aceste interventii urmaresc:

Perfectionarea profesionala specializata precum si activitati de formare care promoveaza incluziunea pentru personalul didactic din invatamantul preuniversitar inclusiv prin utilizarea de metode activ-participative de educatie – mentorat, workshop-uri etc. – centrate pe competente cheie si pe nevoile elevilor

Implementarea de activitati de sprijin pentru echipele manageriale in vederea extinderii unor practici manageriale noi si implicit imbunatatirea performantelor manageriale specifice, actualizarea planurilor de dezvoltare institutionala, monitorizarea si evaluarea indicatorilor de progres conform acestora, avand ca efecte reducerea abandonului scolar si cresterea accesului la educatie

Activitati indreptate inspre cresterea calitatii actului educational, cresterea frecventei si a performantelor scolare ale copiilor prin derularea de programe educationale in interiorul si in afara scolii

Proiectul isi aduce contribuţia la îndeplinirea obiectivelor din documentele strategice relevante pentru proiect:

Strategia Națională privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii

Strategia Guvernului României pentru incluziunea cetățenilor români ce aparțin minorității rome 2012-2020;

Strategia nationala privind Incluziunea sociala si reducerea saraciei 2014-2020

Strategia Nationala privind Invatarea pe tot parcursul Vietii

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020

Pentru mai multe informaţii vizitaţi site-ul

www.eface.ro

sau contactaţi-ne pe adresa de e-mail: excellency.face@gmail.com

Responsabil PR: Vergu Liana Patricia

Asociația „Excelență în Educație și Formare Continuă”

165 views

Commentaires


Asociatia "Excelenta in Educatie si Formare Continua",  este operator de date cu caracter personal inregistrat la A.N.S.P.D.C.P. cu nr. 32089/2014 , in conformitate cu Legea nr. 677/2001.

bottom of page